MENU
+48 511 452 100 Napisz do nas!

Masz pytania?

Grodziec Śląski 190, 43-386 Świętoszówka


+48 511 452 100


Napisz do nas!

N: 49079.610' E: 18085.608'
Szanowni Państwo!
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). W związku z obowiązkiem wynikającym z art.. 13 RODO prosimy o zapoznanie się naszych Klientów i Partnerów biznesowych z następującymi punktami:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „GELP” Czakon – Szczypka Spółka Jawna 43-386 Grodziec 190, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000088774, REGON: 070036220, NIP: 5470171032

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:
· poczty tradycyjnej pisząc na adres: 43-386 Grodziec 190
· poprzez wiadomość e-mail na adres: gelp@gelp.pl
· telefonicznie pod numerem 33 815 05 32

3. Cele przetwarzanych danych:
a) świadczenie i sprzedaż usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
b) ustalanie rabatów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacja obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) rozpatrywanie reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) dochodzenie i obrona w przypadku wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f) dokonywania rozliczeń i płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
g) archiwalne (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Sposoby przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są za pomocą programu komputerowego m.in. w celu wygenerowania faktur VAT.

5. Ochrona Państwa danych osobowych:
a) ochrona danych w fazie projektowania – analiza ryzyka i plan postępowania z ryzykiem,
b) ocena skutków dla ochrony danych,
c) ograniczenie dostępu do danych osobowych tylko do osób upoważnionych,
d) notyfikacja naruszeń,
e) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Osoby przetwarzające dane:
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające - osoby fizyczne lub organizacje przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora dalej zwane procesorem. Dane przekazywane są w celu realizacji obowiązków m.in. fiskalnych następującym procesorom:
a) operatorzy systemów informatycznych,
b) zewnętrzni dostawcy produktów,
c) kancelarie prawne,
d) firmy księgowe,
e) firmy audytorskie.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora to okres:
a) realizacji celów wymienionych w pkt 3, w tym realizacji umów sprzedaży do momentu ich rozwiązania/wygaśnięcia z uwzględnieniem art. 70 § 1 Ordynacji Podatkowej zobowiązującej do przechowywania dokumentacji przez okres 6 lat,
b) upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
c) do momentu przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych bądź jakie mogą być ponoszone wobec administratora.

9. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) korekty danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) przenoszenia danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt w sprawie realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych określony jest w pkt.2

Pragniemy również poinformować, że Podanie przez Państwa danych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. Niepodanie przez Państwa danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Jednocześnie Firma „GELP” jako Administrator pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań by zagwarantować techniczne, fizyczne jak i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem czy wykorzystaniem, a także przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.