LOGO

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW

wymagania-01

Celem Gelp KTL jest utrzymanie wysokich standardów etycznych i biznesowych w ramach naszej działalności oraz rozszerzenie najlepszych praktyk do naszych partnerów biznesowych. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać naszych wymagań w zakresie społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesu i pozytywnie wpłyną na naszych udziałowców, klientów i społeczności, wśród których wszyscy działamy. Oczekujemy od naszych Dostawców, że zapewnią doskonałość operacyjną i ciągłą poprawę swoich działań w celu spełnienia naszych oczekiwań, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej jakości materiałów lub dostarczanych usług, dostaw na czas, jak również kompletnej i prawidłowej dokumentacji (np. listów przewozowych, etykietowania, fakturowania). Niniejszy dokument jest Standardem Jakości stanowiącym własność Gelp KTL sp. z o.o. z siedzibą w Grodziec 424. Dotyczy on kluczowych dostawców materiałów / usług, a także zleconych badań. Dostawca jest zobowiązany do stosowania się do umów / zamówień/ oraz wymagań Normy ISO 9001:2015.

 • Zachowanie poufności:
  Gelp KTL szanuje i chroni poufność informacji przekazanych zarówno przez naszych Klientów jaki i Dostawców i tego samego zobowiązania oczekuje od każdego kontrahenta. Wszelkie informacje udostępnione Dostawcy przez Gelp KTL w szczególności informacje techniczne, przemysłowe, związane z produkcją, biznesowe oraz finansowe są poufne.
 • Świadomość:
  Dostawca ma obowiązek przeszkolenia odpowiedniego personelu, ze wszystkimi wymogami przedstawionymi przez Gelp KTL.
 • Odpowiedzialność:
  Dostawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, zarówno w odniesieniu do regionu, gdzie materiały są produkowane i/ lub sprzedawane (Conflict Minerals), jak również w odniesieniu do wszystkich dodatkowych wymagań, co dotyczy również dyrektywy unijnych RoHS3 i REACH.

Wybór dostawcy:

Każdy z dostawców przechodzi proces oceny i zatwierdzenia przed złożeniem zamówienia polegający na:
 • wstępnej rozmowie telefonicznej z potencjalnym dostawcą
 • przekazaniu przez dostawcę dokumentów jakościowych np.            Certyfikaty ISO, atesty etc.
 • przesłaniu oferty,
 • zakupie próbnym ( jeśli osoba dokonująca wyboru dostawców wyrazi taka potrzebę).
Przez pierwszy okres współpracy z dostawcą do pierwszej oceny, lub z Dostawcami /podwykonawcami, którzy zostali ocenieni negatywnie, współpraca powinna przebiegać pod szczególnym nadzorem do czasu przeprowadzenia kolejnej oceny . Odstępstwo od tej reguły może zatwierdzić Współwłaściciel firmy.
wymagania-02
wymagania-03

Ocena dostawcy:

Na koniec roku kalendarzowego dostawca otrzymuje ocenę roczną, która jest jednym z kryteriów ponownej kwalifikacji dostawcy na następny rok kalendarzowy. Wynik corocznej oceny wskazuje dostawców stabilnych lub takich którzy powinni być poddani procesowi audytowania lub zamiany na innych dostawców dostępnych na rynku. Wszelkie powstałe niezgodności dotyczące jakości dostarczanych surowców, poziomu usług czy też terminowości są rejestrowane w dedykowanym systemie. Niezgodności te wpływają na wynik oceny i na ewentualną dalszą współpracę z dostawcą. Aby zagwarantować stałą wysoką jakość, dostawca zobowiązuje się Zezwolić GELP KTL lub wyznaczonej osobie trzeciej na dostęp w godzinach pracy do procesów produkcyjnych, kontroli jakości i dokumentacji. GELP KTL ma prawo ustalić w drodze audytu (systemu, procesu, produktu), czy środki zapewnienia jakości dostawców spełniają jego wymagania.

wymagania-bg

Audyt u dostawcy:

Audyt może być przeprowadzany w siedzibie lub wyznaczonej lokalizacji Dostawcy na żądanie GELP KTL w przypadku:

 • Kwalifikacji nowego Dostawcy,
 • Negatywnej oceny podczas procesu oceny Dostawców,
 • Problemów jakościowych, logistycznych Dostawcy,
 • Wszelkich innych problemów, których konsekwencją może być zagrożenie płynności.

Po zakończeniu audytu Dostawca w przeciągu pięciu dni otrzymuje raport z jego wynikiem. W przypadku stwierdzonych niezgodności Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia działań naprawczych i wdrożenia ich w uzgodnionym terminie.

wymagania-05

Zamówienia:

Zamówienia zakupu/ usługi do Dostawców wysyłane są poprzez pocztę elektroniczną na dedykowanym arkuszu/ portalu/ systemie. Dostawca po otrzymaniu zamówienia zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia z podaniem przybliżonej daty dostawy. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostaw kompletnych, zgodnie z potwierdzonymi terminami. W przypadku przewidywanych problemów z dostawą, Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dział z którego dokonano zamówienia o ewentualnych anomaliach które będą miały wpływ na planowaną dostawę. Informacje te powinny być przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zapewnić ciągłość produkcji w GELP KTL. Jakiekolwiek koszty związane z opóźnioną wysyłką np. specjalne koszty transportu, nadmiar lub niedomiar wysyłki, zatrzymanie linii spowodowane opóźnionymi dostawami, będą przerzucone na Dostawcę.

Identyfikalność dostarczonej partii:

Dla wszystkich dostarczanych produktów Dostawca ustala i zachowuje procedury identyfikacji produktu, uwzględniając możliwość wyodrębnienia podejrzanego produktu w sposób precyzyjny w oparciu o numer partii.

wymagania-04
wymagania-06

Inspekcja wejściowa:

Gelp KTL będzie prowadził kontrolę przychodzących, nabywanych towarów/usług zgodnie z wewnętrznymi procedurami i standardami. Kontrole na wejściu, będą zawierać weryfikacje wszystkich wymaganych dokumentów (zgodność z zamówieniem, pakowanie i oznaczenia, kompletność dokumentacji), jak również mogą przejść kontrolę jakości na zgodność ze specyfikacją dostarczonych towarów/usług.

Zamówienie niezgodne:

Zamówienie niezgodne wysłane przez Dostawcę może stanowić utrudnienie i musi być natychmiastowo skorygowane przez Dostawcę zgodnie z ustalonymi terminami. Oprócz ryzyka zaburzenia toku produkcji, ten typ zdarzenia przynosi dodatkowe ryzyko i potencjalne koszty. W przypadku podejrzenia, że niezgodna dostawa wyjechała od dostawcy, Gelp KTL musi zostać niezwłocznie o tym poinformowany.

wymagania-07
wymagania-bg2

Koszty związane z niezgodną dostawą:

W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie zapewnić ciągłości właściwej dostawy lub zabezpieczyć zobowiązań do Gelp KTL i w związku z tym mogą zaistnieć inne koszty związane z otrzymaniem materiału niezgodnego, Gelp KTL oczekuje, że Dostawca zwróci wszelkie koszty związane z procesem obsługi niezgodnego materiału wycenione na podstawie poniesionych z tego tytułu strat. Dodatkowo w przypadku powtarzających się problemów, Gelp KTL będzie mógł obciążyć Dostawcę ogólnym kosztem obsługi reklamacji w wysokości 50 EUR lub równowartością (wg kursu wymiany NBP z dnia wystawienia faktury) jak również aktualnym kosztem reklamacji, jeśli taki ma miejsce.

NAPISZ DO NAS

Skontaktuj się z nami.
Przygotujemy dla Ciebie wycenę, zaproponujemy rozwiązania, porozmawiamy o współpracy.

PROJEKT I WYKONANIE: